Προϋποθεσεις για εγγραφή στο ολοήμερο πρόγραμμα του σχ. έτους 2022-23

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. 
Στο παρακάτω link μπορειτε να εκτυπώσετε την αίτηση:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ , 9 ΜΑΙΟΥ
 
Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις. 
 
 
Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών  μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00’), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/ κηδεμόνων. 
 
Στη συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών, που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/ κηδεμόνων κατά την εγγραφή τους. 
 
 
Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις (16:00’) σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε υπεύθυνου λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη του (16:00’), ασχέτως αν ασκεί διδακτικά καθήκοντα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. 
 
 
Ορισμός Υπεύθυνου Ολοημέρου. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ορίζεται ανά ημέρα ο/η εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος μπορεί να ανατίθεται σε εκπαιδευτικό κάθε ειδικότητας καθώς και στον/στη Διευθυντή/τρια του σχολείου. . 
 
 
Πρωινή Ζώνη Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00’- 8:00’), για υποδοχή (7:00’- 7:15’)  σε σχολεία, όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. 
 
Στο τμήμα αυτό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες και  φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. 
 
Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης είναι οι 10 μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω. 
 
Η συγκρότηση και η λειτουργία τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών/τριών γίνεται ύστερα από σχετική τεκμηριωμένη πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων και σύμφωνη γνώμη του/της αρμόδιου Προϊσταμένου/ης Εκπαιδευτικών Θεμάτων, με απόφαση του οικείου Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και έγκριση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή/τριας Εκπαίδευσης. 
 
Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του τμήματος Πρωινή Ζώνης δύναται να ανατίθεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου.  
 
 
Αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου τμήματος και Πρωινής Ζώνης Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, στην περίπτωση που ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών/τριών στα λειτουργούντα τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος καθώς και στο τμήμα Πρωινής Ζώνης δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε αναστέλλεται η λειτουργία τους με απόφαση του οικείου Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 
Εντός του α΄ πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε αναλυτική κατάσταση φοιτούντων μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. 
 
 
Η φοίτηση των μαθητών/τριών του Ολοήμερου Προγράμματος και της Πρωινής Ζώνης διακόπτεται 
 
α) όταν ο/η μαθητής/τρια συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες, οι οποίες δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, 
 
β) όταν ο γονέας/ κηδεμόνας του ζητήσει τη διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του 
 
και γ) όταν ο γονέας/ κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του/της μαθητή/τριας κατά το β΄ 15/νθήμερο του Νοεμβρίου και το α΄ 15/νθήμερο του Φεβρουαρίου (περ’ θ, παρ. 16, του άρθρου 11Α του ΠΔ 79/ 2017 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (Α΄142).  
 
 Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, απαιτείται η γραπτή έγκριση του/της οικείου/ας Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
 
 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΝΣΗ