Την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ θα την βρείτε στο link.
Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.Β’/13-02-2012), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. Φ12/657/70691/26-04-2016/Δ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1324, τ.Β’/11-05-2016), η διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής πραγματοποιείται στις Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις των 4/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. 
 
Για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης Ξένης Γλώσσας στην Ε’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα: 
 
1. Οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω ενημερώνουν για την επιλογή της 2ης Ξένης Γλώσσας τους μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης, οι οποίοι/ες θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Ε΄ τάξη, καθώς και τους γονείς και κηδεμόνες τους. 
 
2. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου συμπληρώνουν δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και την καταθέτουν στον Διευθυντή/ντρια του Σχολείου τους έως 13 Μαΐου 2022
 
3. Δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας. 
 
α) Οι μαθητές/τριες διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά-Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε΄ τάξη. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών/τριων του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Δεν επιτρέπεται αλλαγή τμήματος μαθητών/τριων λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 2η ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους. 
 
β) Σε σχολεία με δύο ή περισσότερα τμήματα ανά τάξη, οι μαθητές/τριες δύναται να κατανεμηθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους σε μεικτά-παράλληλα τμήματα με δυο προϋποθέσεις:
i) Ο ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος είναι οι 12 μαθητές/τριες 
ii) Ο αριθμός των παράλληλων τμημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων Γενικής Παιδείας, π.χ. από 2 τμήματα Γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 2 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας, από 3 τμήματα Γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 3 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας κτλ. Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες (α΄ και β΄) προϋποθέσεις, η 2η ξένη γλώσσα διδάσκεται στο υφιστάμενο τμήμα Γενικής Παιδείας σύμφωνα με την επιλογή της πλειοψηφίας των μαθητών/τριών σε επίπεδο τμήματος. 
 
4. Στην περίπτωση κατά την οποία μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του/της εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραπάνω παραγράφων 3 & 4, τότε με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές/τριες διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 
 
Ενέργειες για τη Β’ Ξένη Γλώσσα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο Σύμφωνα με τη με αριθμ. 53476/ΓΔ4/04-04-2017 (Β’ 1171) Υ.Α. με θέμα: «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων», οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων, αφού ενημερωθούν από τους Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων στα οποία διδάσκεται η Ιταλική Γλώσσα, ενημερώνουν εντός του Μαΐου με επιστολή τους μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης και τους γονείς και κηδεμόνες τους σχετικά με τη δυνατότητα επιλογής της Ιταλικής Γλώσσας ως 2ης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο, καλώντας τους να υποβάλουν σχετική γραπτή δήλωση μέχρι την 3η Ιουνίου 2022. 
 
Ενημερώνουν, επίσης, τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης με επιστολή τους εντός του Μαΐου ότι, κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 3η Ιουνίου 2022
 
Τέλος, οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων με τη λήξη των μαθημάτων αποστέλλουν στα Γυμνάσια μαζί με τους τίτλους Σπουδών, βεβαίωση για τη 2η ξένη γλώσσα που έχει διδαχθεί ο μαθητής στο Δημοτικό και κατά περίπτωση: α) τις σχετικές δηλώσεις για την Ιταλική Γλώσσα και β) τις αιτιολογημένες αιτήσεις για την αλλαγή της 2ης ξένης γλώσσας από αυτή που διδάχτηκε στο δημοτικό  
 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΝΣΗ 

 
Στα πλαισια του 11ου Φεστιβαλ ψηφιακής δημιουργίας στο οποίο συμμετεχει και το σχολείο μας με την Ε' Δημοτικού,
 
Υπάρχει η δυνατότητα και για ατομική συμμετοχή  μαθητών Δημοτικού όλων των τάξεων σε διάφορα εργαστήρια !
 
✍️Δηλώσεις συμμετοχής έως τη Δευτέρα  9 Μαΐου στις 10:00 π.μ.
 
? Σάββατο 14/5/2022 (Δια ζώσης εργαστήρια στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου) 
 
✳️ Εισαγωγή στη εκπαιδευτική ρομποτική με Lego Wedo 2.0 για μαθητές Α΄-Γ΄Δημοτικού (10:00-11:00)
Δηλώσεις συμμετοχής στη φόρμα: https://forms.gle/q4CpNSdZHUTkQviG7 
 
✳️ “MUSICODING [Music & Coding] Προγραμματίζοντας Μουσική με το Sonic Pi” για μαθητές/τριες ΣΤ΄Δημοτικού (10:00-11:00, 11:15-12:15,  12:30-13:30) 
Δηλώσεις συμμετοχής στη φόρμα: https://forms.gle/46RKPJvfwnkBMpMf6 
 
✳️ Αερομοντελισμός και Ψηφιακή Τεχνολογία - Συστήματα ελέγχου και σταθεροποίησης πτήσης για  μαθητές/-τριες  Ε’ - ΣΤ’ Δημοτικού (11:00 - 10:45   & 12:00  - 12:45 )
Δηλώσεις συμμετοχής στη φόρμα: https://tinyurl.com/aeromontelismos 
 
✳️ Μαγειρεύοντας με STEM για μαθητές/-τριες Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού (10:00-12:00) 
Δηλώσεις συμμετοχής στη φόρμα: https://forms.gle/HprnxyiHxziAdpAz8 
 
✳️ Κυνήγι Θησαυρού από το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (saferinternet4kids.gr) για μαθητές/τριες Δ’, Ε’, Στ’ τάξης του Δημοτικού. (11:00-12:00)
Δηλώσεις συμμετοχής στη φόρμα: https://forms.gle/ZzWWdsuk4N3G1idg6 
 
✳️ Προγραμματίζοντας το Lego Wedo 2.0 με το Scratch για μαθητές/-τριες Δ΄-Στ΄Δημοτικού (12:30-14:00) 
Δηλώσεις συμμετοχής στη φόρμα: https://forms.gle/q4CpNSdZHUTkQviG7 
 
? Κυριακή 15/5/2022 (Εργαστήρια Εξ Αποστάσεως) 
✳️ «Scratchάροντας τη δημιουργία του Σύμπαντος» (10:00-13:00)
Δηλώσεις συμμετοχής στη φόρμα: https://tinyurl.com/Scratch-ingUniverse2022 
 
Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα εργαστήρια στον σύνδεσμο 
 
Στο χώρο θα λειτουργούν παράλληλα έκθεση με μαθητικές δημιουργίες καθώς και εκθέσεις από το Μουσείο Πληροφορικής, το ΕΛΜΕΠΑ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ανοικτές για το κοινό.
 
 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΝΣΗ
Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. 
Στο παρακάτω link μπορειτε να εκτυπώσετε την αίτηση:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ , 9 ΜΑΙΟΥ
 
Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις. 
 
 
Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών  μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00’), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/ κηδεμόνων. 
 
Στη συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών, που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/ κηδεμόνων κατά την εγγραφή τους. 
 
 
Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις (16:00’) σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε υπεύθυνου λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη του (16:00’), ασχέτως αν ασκεί διδακτικά καθήκοντα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. 
 
 
Ορισμός Υπεύθυνου Ολοημέρου. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ορίζεται ανά ημέρα ο/η εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος μπορεί να ανατίθεται σε εκπαιδευτικό κάθε ειδικότητας καθώς και στον/στη Διευθυντή/τρια του σχολείου. . 
 
 
Πρωινή Ζώνη Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00’- 8:00’), για υποδοχή (7:00’- 7:15’)  σε σχολεία, όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. 
 
Στο τμήμα αυτό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες και  φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. 
 
Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης είναι οι 10 μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω. 
 
Η συγκρότηση και η λειτουργία τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών/τριών γίνεται ύστερα από σχετική τεκμηριωμένη πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων και σύμφωνη γνώμη του/της αρμόδιου Προϊσταμένου/ης Εκπαιδευτικών Θεμάτων, με απόφαση του οικείου Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και έγκριση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή/τριας Εκπαίδευσης. 
 
Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του τμήματος Πρωινή Ζώνης δύναται να ανατίθεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου.  
 
 
Αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου τμήματος και Πρωινής Ζώνης Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, στην περίπτωση που ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών/τριών στα λειτουργούντα τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος καθώς και στο τμήμα Πρωινής Ζώνης δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε αναστέλλεται η λειτουργία τους με απόφαση του οικείου Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 
Εντός του α΄ πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε αναλυτική κατάσταση φοιτούντων μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. 
 
 
Η φοίτηση των μαθητών/τριών του Ολοήμερου Προγράμματος και της Πρωινής Ζώνης διακόπτεται 
 
α) όταν ο/η μαθητής/τρια συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες, οι οποίες δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, 
 
β) όταν ο γονέας/ κηδεμόνας του ζητήσει τη διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του 
 
και γ) όταν ο γονέας/ κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του/της μαθητή/τριας κατά το β΄ 15/νθήμερο του Νοεμβρίου και το α΄ 15/νθήμερο του Φεβρουαρίου (περ’ θ, παρ. 16, του άρθρου 11Α του ΠΔ 79/ 2017 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (Α΄142).  
 
 Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, απαιτείται η γραπτή έγκριση του/της οικείου/ας Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
 
 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΝΣΗ

 

Αγαπητοί Γονείς
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ θα ισχύσουν τα εξής:
 
Στα σχολεία
 
Διατηρείται η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και η χρήση αντισηπτικών, ο τακτικός αερισμός χώρων, ο σχολαστικός καθαρισμός επιφανειών και εξοπλισμού κ.λπ.
 
    Δεν θα διενεργούνται τακτικοί αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι για προσέλευση στη σχολική μονάδα από μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).
 
    Οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. θα διενεργούν προληπτικά 1 ράπιντ τεστ την εβδομάδα, με δική τους δαπάνη, έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη. (Ειδικά, για την προσέλευση την ερχόμενη εβδομάδα, το πρώτο τεστ θα διενεργείται έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022.)
 
 
Σε περίπτωση στενής επαφής με κρούσμα εντός σχολικού πλαισίου
 
    Οι εμβολιασμένοι και μη μαθητές και εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. διενεργούν 2 σελφ τεστ (ημέρες 0-1 και 4) δωρεάν (θα διατίθενται από τα σχολεία) και χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για 10 ημέρες.
 
Σε περίπτωση στενής επαφής με κρούσμα εκτός σχολικού πλαισίου
 
    Οι εμβολιασμένοι μαθητές επιστρέφουν κανονικά στο σχολείο, διενεργούν σελφ τεστ την 5η ημέρα με δική τους δαπάνη και χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για 10 ημέρες.
 
    Οι μη εμβολιασμένοι μαθητές τίθενται σε καραντίνα και διενεργούν σελφ τεστ την 5η ημέρα με δική τους δαπάνη προκειμένου να επιστρέψουν στο σχολείο. Μετά την 5η ημέρα, εφόσον το τεστ είναι αρνητικό και επιστρέψουν στο σχολείο, χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες.
 
    Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. επιστρέφουν κανονικά στο σχολείο, διενεργούν ράπιντ τεστ την 5η ημέρα με δική τους δαπάνη και χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για 10 ημέρες.
 
 Οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. τίθενται σε καραντίνα και διενεργούν ράπιντ τεστ την 5η ημέρα με δική τους δαπάνη προκειμένου να επιστρέψουν στο σχολείο. Μετά την 5η ημέρα, εφόσον το τεστ είναι αρνητικό και επιστρέψουν στο σχολείο, χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες.
 
Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος στην τάξη, ισχύει ό,τι και στο γενικό πληθυσμό, για εμβολιασμένους και μη μαθητές και εκπαιδευτικούς:
 
    Παραμονή του κρούσματος σε απομόνωση επί 5 ημέρες τουλάχιστον, με ημέρα λήψης του θετικού τεστ να θεωρείται ως ημέρα 0.
 
    Μετά την πάροδο 5 ημερών απομόνωσης και εφόσον (α) έχει υποχωρήσει πλήρως ο πυρετός για ένα 24ωρο χωρίς χρήση αντιπυρετικών και (β) δεν υπάρχουν άλλα συμπτώματα ή τα συμπτώματα βελτιώνονται, διακόπτεται η απομόνωση.
 
    Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται, παρατείνεται η απομόνωση.
 
    Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες από την λήξη της απομόνωσης.
 
Δήλωση Edupass
 
Πλέον, οι μαθητές και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. δεν κάνουν δήλωση Edupass σε εβδομαδιαία τακτική βάση, παρά μόνο εφόσον προκύψει σχετική υποχρέωση, π.χ. σε περίπτωση στενής επαφής με κρούσμα.
 
Οι μη εμβολιασμένοι
 
Οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. συνεχίζουν να κάνουν δήλωση Edupass σε εβδομαδιαία βάση για τον τακτικό εργαστηριακό τους έλεγχο 1 φορά την εβδομάδα και, παράλληλα, υποχρεούνται να κάνουν δήλωση για τους διαγνωστικούς ελέγχους που διενεργούν ως στενές επαφές κρούσματος εντός και εκτός σχολικού πλαισίου.
 
 
Ο Δντης 
 
Στάθης Σπαθιάς

Την Πέμπτη 14 Απριλίου οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του σχολείου μας επισκέφτηκαν το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν και παρακολούθησαν την παράσταση που ανεβαίνει στην παιδική σκηνή ¨Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα". Πρόκειται για μια μουσική θεατρική διασκευή από το ομώνυμο παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.  Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν από την παράσταση, την πλοκή και τη μουσική της. Γυρνώντας στο σχολείο συζητήσαμε τα θέματα που θίγει το υπέροχο παραμύθι: την ειλικρίνεια, την υποκρισία και την αυταρέσκεια.

Την Παρασκευή 15 Απριλίου, οι μαθητές του Α2 στόλισαν τα καλαθάκια τους και επισκέφτηκαν τμήματα της Στ ' , της Ε΄ και της Β΄ τάξης του σχολείου μας και έψαλαν τα κάλαντα του Λαζάρου. Οι μικροί μαθητές έτυχαν θερμής υποδοχής από τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων και τους δασκάλους τους που κέρασαν τα πρωτάκια μας κόκκινα αυγά. Με αυτό τον τρόπο αναβίωσε στο σχολείο μας το γνωστό έθιμο, ενώ διαδόθηκε το μήνυμα της ανάστασης του Λαζάρου που θεωρείται η "πρώτη Λαμπρή"
Και του χρόνου παιδιά!!!
 Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα σε όλους!!!!
Ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης συνεργάζεται με τους φορείς TAG GREEN, ΕΔΕΜ ( Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για την υλοποίηση του έργου «Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα – Δίνουμε μια νέα ζωή – UpTextile».

Το έργο υποστηρίζεται και από την NoWaste21 και την Recycom.

 Το έργο «UpTextile» εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2021 από το Πράσινο Ταμείο, και αφορά την ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών, πολιτών και φορέων σε θέματα, που έχουν να κάνουν με την πρόληψη-επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (ρούχα, υφάσματα, παπούτσια, ζωνες κ.α.) με παράλληλη πιλοτική εφαρμογή διαλογής στην πηγή των   κλωστοϋφαντουργικών.

 Οι δράσεις του έργου, που απευθύνονται προς τους μαθητές είναι:

  1. Έρευνα ΚΑΡ: Καταγραφή και αποτίμηση της γνώσης, ενημέρωσης και πρακτικής εφαρμογής των μεθόδων πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης κλωστοϋφαντουργικών στους μαθητές (ερωτηματολόγιο 15 ερωτήσεων). Το ερωτηματολόγιο μπορεί να γίνει, είτε με εκτύπωση και διαμοιρασμό στους μαθητές, είτε μέσω υπολογιστή σε μορφή gogle form. Ο τρόπος διεξαγωγής εξαρτάται από την προτίμηση του εκάστοτε διευθυντή.
  2. Οδηγός Κυκλικής Οικονομίας για τα  κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα Κ/Υ: Περίπου 8 σελίδων. Θα μοιραστεί στους μαθητές και θα περιέχει βασικές πληροφορίες, για τα οφέλη και οδηγίες, για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, την αλλαγή συμπεριφοράς, δυνατότητες για επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση (upcycling) και την ανακύκλωση κλωστοϋφαντουργικών.
  3. Παρουσίαση για μαθητές: η παρουσίαση θα αφορά την "Κυκλική Οικονομία και Μηδενικά Απόβλητα" με ιδιαίτερη αναφορά στα κλωστοϋφαντουργικά, για την οποία η «NoWaste21», μη κερδοσκοπικής περιβαλλοντικής εταιρείας (ΜΚΟ), διαθέτει άδεια από Υπουργείο Παιδείας, για εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία και Μέλλον χωρίς απόβλητα». 
  4. Τοποθέτηση κάδων, για συλλογή κλωστοϋφαντουργικών.  : θα τοποθετηθούν  κάδοι συλλογής ρούχων σε Δημοτικά σχολεία του Δήμου (σε όσα δεν έχουν ήδη κάδο), όπου οι μαθητές και το προσωπικό θα μπορουν να τοποθετούν ρούχα, παπούτσια κ.λ.π., που δεν χρειάζονται, ώστε αυτά να προωθούνται, για επαναχρησιμοποίηση, μεταποίηση και ανακύκλωση.
  5. Δράσεις αναβάθμισης ρούχων – μεταποίησης «upcycling» στο εργαστήριο της TAG Green
    Θα γίνει 1 επίσκεψη στο εργαστήριο upcycling της «TAG Green» (Μάρτιο), όπου θα συμμετέχουν μαθητές από τα σχολεία του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκη.

Τα αποτελέσματα του έργου θα παρουσιαστούν σε τελικό συνέδριο το Δεκέμβριο του 2022.

Ως προς τις δράσεις του έργου. Χθες, τοποθετήθηκαν οι κάδοι του προγράμματος έξω από τα σχολεία σας )
 ΟΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΔΣ ΠΕΥΚΗΣ 
Σ ε αυτούς τους κάδους μπορούν οι μαθητές να τοποθετούν, καθαρά ρούχα, παπούτσια, υφάσματα.
 
Σας ενημερώνουμε ότι  θα καταγράφουμε τις ποσότητες, που συλλέγονται από τον κάθε κάδο, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Τα 3 σχολεία με τις καλύτερες επιδόσεις θα ανακοινωθούν στο τέλος του προγράμματος (Δεκέμβριο του 2022, όπου θα γίνει και μία τελετή βράβευσης σε συνεργασία με το Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης. 
 
Επίσης, επισυναπτόμενη θα βρείτε την παρουσίαση, που ετοιμάσαμε, για τα παιδιά, για την  ευαισθητοποίησή  τους. Η παρουσίαση είναι απλή.
 Τέλος, σας προτρέπουμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου https://www.uptextile.gr/, όπου μπορείτε να βρείτε και σε ηλεκτρονική μορφή τόσο τον Οδηγό, όσο και ένα βίντεο, που έχουμε ετοιμάσει ευαισθητοποίησης.
 Σε αυτό το σημείο να σας ενημερώσουμε, ότι μέσα στο Μάιο θα οργανωθεί μία εκδήλωση ευαισθητοποίησης των παιδιών σχετικά με τη διαχείριση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Είμαστε σε συνεννόηση με το Δήμο, για την ανεύρεση χώρου, όπου θα φιλοξενήσει την εκδήλωση. 
 
Σας ευχαριστούμε πολύ και καλό Πάσχα!
 
 
 Nάταλι Κρέτση Μπακόλα

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικών Δράσεων

Περιβαλλοντολόγος MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος & Αποβλήτων

Τηλ:     210 2724 344

Email:  [email protected]

Web:    www.nowaste21.gr/

 

Με αφορμή την γιορτή του Πάσχα, οι μαθητές των Ε΄ και  Στ΄ τάξεων των  Γαλλικών του 1ου Δ.Σ. Πεύκης και του 2ου  Δ.Σ. Πεύκης αντάλλαξαν τις πιο θερμές ευχές τους για καλή Ανάσταση με υγεία και  ειρήνη!

 

Μακάρι η αόρατη κλωστή της αγάπης να μας συνδέει πάντα!

 Λουκία Μέρμηγκα
 Εκπαιδευτικός  Γαλλικής Γλώσσας.

Οι καμπάνες του Πάσχα

La légende des cloches de Pâques
https://video.link/w/9n1ld
 
Το κυνήγι των αυγών
La chasse aux oeufs de Pâques
https://video.link/w/vo1ld

Με εκτίμηση προς όλους,

Οι  Διευθυντές του 2ου ΔΣ Πεύκης και του 1ου ΔΣ Πεύκης

Κων/νος Καβρουματζής - Στάθης Σπαθιάς