Για την απαγόρευση του καπνίσματος και την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας

Για την απαγόρευση του καπνίσματος και την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας ισχύει

η αρ. Γ.Π. /Δ2β/οικ.8809/31-1-2018, εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας που θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.